KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI


Koordynator ds. dostępności w ZSP nr 1 w Osieku
28.09.2020.

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062)
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1  w Osieku wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności pani Agata Lacheta.


Kontakt:

Agata Lacheta

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku

ul. Główna 123

32-608 Osiek

Te. 338458112

e- mail: sp1osiek@op.pl

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 Osieku.

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3) monitorowanie działalności Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku
w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

4) przedstawianie dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku  bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych działań

5) opracowanie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ KOORDYNATORA DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI.PDF