DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
30.03.2020.

Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespółu Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespółu Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • część z publikowanych plików multimedialnych nie posiada opisu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Rycerz.
 • E-mail: sp1osiek@op.pl
 • Telefon: 33 84 58 112Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespółu Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku
 • Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr1 w Osieku
  ul. Główna 123
  32-608 Osiek
  Telefon: +48 338458112
  Fax: +48 338458112
 • E-mail: sp1osiek@op.pl
 • Telefon: 33 84 58 112
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr1 w Osieku zlokalizowany jest przy ul. Głównej 123 i spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępnosci architektonicznej

Do budynku prowadzą dwa wejścia, wejście główne do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły oraz wejście do Przedszkola Publicznego. Oba wejścia znajdują się od strony ul. Głównej. Ponadto do budynku prowadzi 6 wejść bocznych. Wejście do Przedszkola Publicznego dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dziennik podawczy znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego prowadzącego do Szkoły Podstawowej w sekretariacie szkoły. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze przedszkola. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i jest częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.