GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ


GABINET PIELĘGNIARKI
07.10.2019.

Zgodnie z Ustawą  z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 r. poz. 1078) – art. 6, art. 12, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Osieku informuje, że opieka zdrowotna nad uczniami jest realizowana w szkole i obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną i promocję zdrowia.

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania integruje opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną  w szkole sprawują pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania pani Sylwia Kramarczyk. Opiekę zdrowotną nad uczniami  sprawuje w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole.

 Czas pracy

Poniedziałek – 9.30- 14.30

Wtorek – 9.30- 14.30

Środa -  9.30- 14.30

Czwartek  - Szkoła Podstawowa nr 2

Piątek - 9.30- 14.30

W przypadku nagłej konieczności lub nieobecności w gabinecie szkolnym prosimy o kontakt z SP ZOZ w Osieku.

 Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej:

-  kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
-  czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
- sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
- doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
- edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
- prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
- udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.
Rodzice na pierwszym zebraniu tj. 11.09.2019 r  uzyskali  informację o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu o objęciu  profilaktyczną   opieką  zdrowotną przez pielęgniarkę  złożoną  w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.