ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWAProjekt "Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa"
06.06.2018.

 Infolinie i pomocowe strony internetowe

 Infolinie i pomocowe strony internetowe.doc

 

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

www.800100100.pl tel. 800 100 100 e-mail: pomoc@800100100.pl

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – dla rodziców i nauczy­cieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie prze­ciwdziałania oraz pomocy psychologicznej dzieciom przeży­wającym kłopoty i trudności.

Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00–15.00.

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

www.116111.pl tel. 116 111

Konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 są psychologami i peda­gogami, odpowiednio przygotowanymi do świadczenia pomocy anonimowej i bezpłatnej przez telefon oraz online dla dzieci oraz młodzieży. Telefon Zaufania 116 111 prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzi­nach 12.00–2.00.

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Fundacji ITAKA dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów

www.liniadzieciom.pl tel. 800 080 222 e-mail: porady@liniadzieciom.pl

Oferta jest skierowana do dzieci, młodzieży, ale także rodzi­ców, nauczycieli. Można uzyskać profesjonalną pomoc psy­chologów, pedagogów i prawników.

Telefon jest bezpłatny i całodobowy.

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

www.brpd.gov.pl tel. 800 12 12 12

Telefon jest anonimowy i bezpłatny. Psycholodzy i prawnicy z Telefonu Zaufania udzielają pomocy dzieciom i młodzieży. Pod numer mogą również dzwonić osoby dorosłe.

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.

 

Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego

https://liniawsparcia.pl tel. 800 70 2222

Linia Wsparcia jest centrum pomocowym działającym cało­dobowo i bezpłatnie. Pod telefonem, mailem i czatem dyżu­rują psycholodzy udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Telefonicznie i mailowo pomagają również specjaliści: psychia­trzy, prawnicy i pracownicy socjalni.

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

 

 

Kryzysowy Telefon Zaufania

www.psychologia.edu.pl/116123.html tel. 116 123

Pomoc psychologiczna do osób dorosłych w kryzysie emocjo­nalnym, potrzebujących wsparcia i porady, rodziców potrze­bujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych.

Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie od 14.00 do 22.00.

 

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

www.niebieskalinia.org tel. 800 120 002

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę.

 

Linia Wsparcia dla Osób w Żałobie Fundacji NAGLE SAMI

www.naglesami.org.pl tel. 800 108 108

Pytania do psychologa: psycholog@naglesami.org.pl Pytania do prawnika: wojciech.glac@naglesami.org.pl

Telefon jest bezpłatny i czynny w dni powszednie od 14.00 do 20.00.

 

 

Telefon Zaufania i Poradnia Online Uzależnienia Behawioralne

www.uzaleznieniabehawioralne.pl tel. 801 889 880

e-mail: poradnia@uzaleznieniabehawioralne.pl

Pomoc skierowana do osób uzależnionych od hazardu, inter­netu, pracy i in.

Ekspertami udzielającymi porad są osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień – zarówno chemicznych, jak i behawioralnych: psycholog, psy­choterapeuta uzależnień oraz prawnik.

Telefon jest czynny codziennie w godz. 17.00–22.00.

 

Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich

Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powo­dowanymi przez narkotyki osobom, które ich używają oraz bliskim tych osób.

Bezpłatne porady mailowe oraz czat z ekspertem (lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą uzależnień oraz prawnikiem) są możliwe na stronie:

www.narkomania.org.pl

 

Numer alarmowy 112

Pod numer 112 można dzwonić w sytuacji zagrożenia życia, gdy potrzebna jest pomoc ze strony policji, straży pożarnej lub pogotowia.

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

i wyspecjalizowane w pomocy rodzinie agendy (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie).

Lekarze pierwszego kontaktu

 

Bibliografia:

PORADNIK DLA RODZICÓW Rola rodziny i osób bliskich w promocji zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zachowaniom autodestrukcyjnym u młodzieży.Poradnik dla nauczycieli, K. Szwajca i in., Mysłowice 2019.

 

 

POMOCNE TELEFONY

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży  116111

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka  800121212

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 800 120226

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku ul. Główna 125 tel.338458203 wew.16

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku ul. Główna 125 tel.338458203 wew.14

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2 tel.338475236, 660640325

/dyżur dzielnicowego na terenie Osieka w poniedziałki od 14.00-15.00 pokój nr 5/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oświęcimiu ul. Bema 4 tel.338431162

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu ul. Dąbrowskiego 139 tel. 338474648, 510374573

Poradnia Leczenia Uzależnień „Sobrietas” w Oświęcimiu ul. Powstańców Śląskich 21 tel.334446716

Sąd Rejonowy w Oświęcimiu ul. Jagiełły 31, Wydział III Rodzinny i Nieletnich tel.338763864

Wydział Karny tel.338475510, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej tel.338763828

Powiatowe Centrum Pomocy w Oświęcimiu ul. Bema 4 tel.338424227

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA tel. 801120002

 

 

"Zintegrowana polityka bezpieczeństwa

szkoła promująca bezpieczeństwo"

 

Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt pt. Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa.

 

Projekt „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa” został wdrożony do realizacji przez Komendę Wojewódzką w Krakowie. Realizowany jest w placówkach oświatowych i nosi nazwę „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.
Jego celem jest promocja, kształtowanie oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkołach. Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przyznawany jest szkole  po odpowiedniej kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ma on charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych  z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.

W roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Osieku, przystąpił do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.17.02.2015 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów ZPB, podczas którego określono priorytety podejmowanych działań i opracowano Zintegrowany Plan Działania.

Przez prawie dwa lata cała społeczność szkolna podejmowała różnorodne zadania, aby dążyć do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków, sprzyjających rozwojowi ich wiedzy i zainteresowań. Poprzez realizowane zadania dążyliśmy również do zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa uczniom w budynku szkoły, jak i poza nią.

Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród nauczycieli, rodziców i uczniów
określone zostały priorytety podejmowanych działań:
- tworzenie coraz lepszej bazy alternatywnych form spędzania wolnego czasu,
- kontynuowanie działań zgodnych z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole,
- kontynuowanie działań zawartych w programie profilaktyczno- wychowawczym,
- integracja z instytucjami pozaszkolnymi,
- pozyskiwanie nowych sojuszników do realizacji projektu, które sukcesywnie
  były realizowane przez wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

W 2016 r. Zespół Certyfikujący Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w obecności przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu  wizytował naszą szkołę. Po dokonaniu audytu certyfikującego i uzyskaniu wymaganej ilości punktów, otrzymaliśmy certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W październiku 2016 r.pani Ewa Mrozik - Dyrektor, pani Wanda Nikliborc  - wicedyrektor  koordynator projektu oraz przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Anna Chmielniak  uczestniczyły w uroczystości wręczenia certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, zorganizowanej
w Komendzie Wojewódzkiej Policji  w Krakowie. 
 
To był nasz wspólny sukces, którego uwieńczeniem było odebranie przez panią Dyrektor certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo na lata 2016 –2018.
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017 koordynator projektu wraz z zespołem partnerów opracowali  Zintegrowany Plan Działania, formułując nowe zadania do realizacji na lata szkolne 2016/2017, 2017/2018.
Po dwóch latach realizacji zadań Dyrektor szkoły Monika Rycerz złożyła sprawozdanie z realizacji ujętych w zintegrowanym planie działań oraz wniosek o przedłużenie certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo na kolejne pięć lat.
 

AUDYT

25 maja 2018 na terenie naszej szkoły miał miejsce audyt, przeprowadzony przez Zespół Certyfikujący z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Podczas audytu sprawdzano poziom bezpieczeństwa naszych uczniów, w obszarach: organizacyjnym, technicznym i infrastrukturalnym.
Z audytu został sporządzony protokół w formie arkusza oceny. Na jego podstawie szkoła ma szansę uzyskać  przedłużenie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na kolejne pięć lat. 
Czekamy na pozytywna ocenę Zespołu, mamy nadzieję, że w najbliższym czasie nasza szkoła będzie mogła pochwalić się uzyskanym przedłużeniem certyfikatu.

 

III MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

„JESTEŚMY CYFROWOBEZPIECZNI”

 

 

 Szkoła nasza w tym roku przystąpiła po raz pierwszy do III Edycji 2017/2018 ogólnopolskiego konkursu „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni”. Mentorem szkolnym została p. Krystyna Szostak, która pełniła rolę opiekuna realizacji zadań konkursowych wykonywanych przez nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność Osieka. I oto sukces -  III miejsce w Polskce. Jest nam miło, że nasza praca przyniosła tak wysokie efekty.

 

 

 

W ramach tych zadań wykonano:

1.       Przeprowadzono lekcje wychowawcze przez nauczycieli według scenariusza ze strony www.cyfrowobezpieczni.pl w 5 klasach  I-VII.

2.       W miesiącu marcu uczniowie za pomocą burzy mózgów  opracowali  zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, które zostały wprowadzone w szkole zarządzeniem dyrektora.

3.       Przeprowadzono spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie, w  którym brało udział wielu rodziców.

4.       P. Krystyna Szostak opracowała i przeprowadziła w klasach trzy scenariusze lekcji dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu.

5.       W czasie trwania konkursu przeprowadzono 3 spotkania z Policją która między innymi przestrzegała przed niewłaściwymi zachowaniem w Internecie i  ich skutkach. Spotkania odbyły się na poziomach klas I-III, IV-VII i gimnazjum.

6.       Na szkolnej stronie www.zspnr1wosieku.pl p. Krystyna Szostak umieściła zakładkę BEZPIECZNA SZKOŁA CYFROWA promującą bezpieczne korzystani z Internetu.

7.       W szkole zorganizowano wiele wydarzeń na temat bezpieczeństwa w Internecie:

a.       6.03.2018 r. w związku z przystąpieniem naszego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do projektu Cyfrowo Bezpieczni grupa starszaków „Motylki” (25 przedszkolaków) wzięła udział w zajęciach ukazujących dobre i złe strony Internetu. W świat bezpiecznego Internetu dzieci wprowadził robot imieniem Necio. Na początku zajęć Motylki wysłuchały bajki pt. „Mój przyjaciel Necio”, która wywołała ogólne poruszenie w grupie. W trakcie zajęć dzieci dowiedziały się: czym są komputer oraz Internet i do czego służą, jak posługiwać się klawiaturą komputerową, jak kulturalnie korzystać z sieci, co robić w sytuacji zagrożenia w Internecie.

b.       W klasach III przeprowadzono konkurs plastyczny w kategoriach:

·   Mój bezpieczny laptop

·   Wirusy

·   Mój przyjaciel robot

Uczniowie wykazali się pomysłowością i pracowitością przy tworzeniu dzieł do złudzenia  przypominających prawdziwe urządzenia, robotów o wielkości zbliżonej do swojego wzrostu i fantazją w wyobraźni wirusów. Wszystkie prace zostaną nagrodzone.

c.       W klasach IV przeprowadzono  konkurs na plakat związany z bezpieczeństwem w Internecie.

d.       Klasy V stworzyły mnóstwo krzyżówek o tematyce bezpieczeństwa i zaprezentowały je na  szkolnym holu w celu rozwiązywania przez pozostałych uczniów na przerwach szkolnych. Klasy te stworzyły również komiksy w programie www.toondoo.com prześcigając się w pomysłach na najciekawszą historyjkę.

e.       Powstało również wiele prezentacji o tematyce bezpieczeństwa w Internecie które zostają w szkole jako pomoce naukowe do realizacji tego tematu dla uczniów klas młodszych.

f.        Klasy VI w grupach stworzyły zaskakujące filmy promujące bezpieczeństwo
w Internecie. W tym temacie zaskoczyły nas pomysłowością i znajomością sztuki filmowej. Ten rodzaj wypowiedzi będzie nadal kontynuowany.

g.       Uczniowie uczęszczający do świetlicy wspólnie opracowali zasady właściwego korzystania z telefonów komórkowych i komunikatorów a następnie opracowali plastycznie duże  makiety telefonów i opisali zasadami  bezpiecznego korzystania z Internetu.

8.        Zorganizowano przez uczniów  w otoczeniu szkoły wydarzeń promujących bezpieczne korzystanie z Internetu z udziałem innych młodych ludzi i rodziców:

a.       W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu uczniowie klas IV-VII opracowali plakat promujący bezpieczeństwo który umieścili w miejscach publicznych najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców Osieka takich jak sklepy spożywcze i przemysłowe, Urząd Gminy.

b.       25.04.2018 r. W piękny pogodny dzień uczniowie klas V stworzyli przed szkołą wizualizację przedstawiającą pajęczynę sieci internetowej. Na środku umieszczono kulę ziemską oplecioną  nazwą www (World Wide Web). Sieć komputerów powstała z postaci uczniów trzymających nici, przeplatających się i łączących w rożny sposób. Przedstawienie to uzmysłowiło wielkie znaczenie dla komunikacji na świecie tego wynalazku.

c.       25.04.2018 r.  uczniowie klasy VII a zorganizowali happening promujący bezpieczeństwo w Internecie. Przeszli głównymi ulicami Osieka z hasłami informującymi  o RODO rozdając tematyczne ulotki. Po drodzy rozmawiano z mieszkańcami o nowych przepisach odwiedzając Gminną Bibliotekę, Urząd Gminy i sklepy często uczęszczane. Mieszkańcy z przyjemnością rozmawiali z uczniami naszej szkoły dziękując za przydatne informacje.

d.       27.04.2018 r. uczniowie klas IV –VII uczestniczyli w całodziennej grze terenowej zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi. Celem tej gry było uzmysłowienie uczniom zdrowej równowagi między pracą ( nauka – umysłowa), a wypoczynkiem (sport – ruch). Każda klasa ( 11 klas) zorganizowała stację zawierająca konkursy  i zawody o tematyce przyrodniczej i informatycznej. W czasie tej gry cała szkoła świetnie się bawiła, a przez zabawę poznała mnóstwo nowych zagadnień. Oczywiście cechowała uczniów zdrowa rywalizacja. Na zakończenie uczniowie wspólnie wykonali klasowe plakaty które rozwiesili na terenie szkoły.

9.       Siedmioro nauczycieli naszej szkoły ukończyło kurs e-lerningowy „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?” potwierdzony certyfikatem ukończenia.

Jesteśmy bardzo dumni z naszej wspólnej pracy która przyniosła taki duży efekt. Gratulacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców!

 

 

 

    Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

 

Czytaj całość…