PEDAGOG/ PSYCHOLOG
Pedagog
06.09.2014.

 

Godziny pracy pedagoga/psychologa

PONIEDZIAŁEK

10.45-12.45 PSYCHOLOG ( SZKOŁA)

12.50-13.35 ZAJĘCIA ROZW.KOMP.SPOŁ. I EMOCJ. – GR 1

 

 WTOREK

11.45-12.45 PSYCHOLOG (SZKOŁA)

12.50-13.35 ZAJĘCIA KOREKC-KOMP - GR A

 

ŚRODA

7.10- 7.55 ZAJĘCIA KOREKC-KOMP- GR B

8.00-9.00 PSYCHOLOG  (SZKOŁA)

9.00-10.00 PSYCHOLOG ( PRZEDSZKOLE)

10.00- 12.45 PSYCHOLOG  (SZKOŁA)

12.50-13.35 ZAJĘCIA KOREKC-KOMP - GR C

13.35- 14.20 PSYCHOLOG  (SZKOŁA)

14.20-15.05 ZAJĘCIA ROZW.KOMP SPOŁ. I EMOCJ. –GR 2

 

CZWARTEK

11.45-12.30 ZAJĘCIA KOR-KOMP –  GR  D

12.30-13.30 ŚWIETLICA

 

PIĄTEK

7.10- 7.55 ZAJĘCIA KOR-KOMP- GR E

8.00- 9.00 PSYCHOLOG (SZKOŁA)

9.00- 10.00 PSYCHOLOG (PRZEDSZKOLE)

10.00-12.45 PSYCHOLOG (SZKOŁA)

12.50-13.35 ZAJĘCIA KOR-KOMP-  GR F                                                psycholog Elżbieta Micor

Godziny pracy pedagoga- Ewa Lasatowicz

 

 

Poniedziałek      9.00- 14.00

Wtorek               10.00- 14.00

Środa                  9.00- 14.00

Czwartek           10.00- 14.00

Piątek                 9.00- 13.00

 

 

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG W SZKOLE 

Pracę psychologa i pedagoga w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Według przepisów korzystanie z pomocy psychologa w szkole jest
DOBROWOLNE i NIEODPŁATNE !!!

Pomoc psychologiczna udzielana jest z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców;
 • dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • asystenta nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy psychologicznej:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Rozporządzenie MEN określa również zadania psychologa i pedagoga  w szkole tj.:

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.