RODO
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
08.11.2016.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informacje:

Szanowni Państwo, Pracownicy ZSP Nr1 w Osieku, Rodzice i Opiekunowie naszych Uczniów i dzieci, Współpracownicy!

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny
    Nr 1w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 123.
 

 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez:

                        a) adres e-mail:           iod. sp1osiek@op.pl

                                b) pisemnie na adres naszej szkoły

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.

 

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy/zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa np: Sądy, Prokuratura, Policja oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Skutkiem nie podania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

  • ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe;
  • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości-art.2 ust.1 pkt.5;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  • rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach;
  • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
  • ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności-art.46 ust.1 pkt.5.

Odbiorcami danych są organy administracji publicznej oraz usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą profilowane w sposób zautomatyzowany.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo do:

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Dokumenty i Wnioski:
 
 
      Wniosek o udzielenie informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych >>>
 
      Wniosek o zmianę danych osobowych >>>
 
      Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych >>>
 
      Wniosek o usunięcie danych osobowych >>>
 
      Wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych >>>
 
      Wniosek o przeniesienie danych osobowych >>>
 
      Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych >>>
 
 

 Klauzula informacyjna:

 

   Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

 

   Rekrutacja do Przedszkola

 

 

 Przedszkole

 

   Monitoring

 

 

Wypełniony wniosek prosimy złożyć u Administratora Danych, t. j. w

Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 w Osieku
ul. Główna 123
32 – 608 Osiek

 

 

Kontakt z IOD i AD:

Kontakt z Administratorem Danych:

ad.sp1osiek@op.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
 
Dariusz Auguścik
 
 
Czytaj całość…