Ogłoszenie
16.03.2020.

Zarządzenie Nr 21/2020
Wójta Gminy Osiek

z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2020 Wójta Gminy Osiek z dnia 7 stycznia 2020r. dotyczącego ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1148 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§1.

Dodaje się §2a w następującym brzmieniu:

 

„2a ust. 1  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.2  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym jak i postępowaniu uzupełniającym może nastąpić poprzez złożenie wniosku  drogą mailową na  adres mailowy placówki oświatowej.

ust.3 O zachowaniu terminu złożenia pisemnych wniosków oraz pisemnego oświadczenia o woli przyjęciu w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym decyduje data wpływu dokumentu do placówki oświatowej.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   OŚWIADCZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.DOC

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »