KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA
17.09.2018.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W OSIEKU NA LATA 2017 – 2019


PODSTAWA PRAWNA
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. 2015 poz. 1270 )
- Ustawa o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2016 r. poz. 895 )

INFORMACJA O PRZEDSZKOLU

  Przedszkole zlokalizowane jest w centrum wsi Osiek. Mieści się w wolnostojącym, dużym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1. Budynek i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym i wyposażonym w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Przedszkole posiada 5 sal dydaktycznych na terenie przedszkola oraz 2 sale na terenie szkoły, hol, szatnię, małą sale do prowadzenia zajęć logopedycznych, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Grupy dzieci są podzielone ze względu na ich wiek, a sale wyposażonych w odpowiednie meble i pomoce dydaktyczne.                                          WIZJA PRZEDSZKOLA

- Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.
- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
- Przedszkole stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
- Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
- Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
- Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
- Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.


MISJA PRZEDSZKOLA

I.   Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
II.  Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych dzieci.
III. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
IV.  Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.

PRIORYTETY PRACY PRZEDSZKOLA

ZADANIA:
I. Dbanie o bezpieczeństwo własne i innych.
•  Spotkanie ze strażakami, policjantem.
•  Zmniejszenie liczebności grup.
•  Zatrudnianie stażystów.
•  Zapoznanie dzieci z regulaminami spacerów i wycieczek oraz korzystania z ogrodu, sali gimnastycznej i boiska.
II. Kształtowanie umiejętności społecznych i samoobsługowych dzieci.
•  Przygotowywanie dzieci do występów artystycznych i konkursów.
•  Zawieranie umów i kontraktów grupowych.
•  Organizowanie zabaw integrujących.
•  Wdrażanie do samodzielności podczas posiłków, korzystania z toalety i ubierania się.
III. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
•  Zastosowanie odpowiednich form i metod pracy.
•  Różnorodność pomocy dydaktycznych.
•  Współpraca z rodzicami.
•  Wspomaganie rozwoju mowy.
•  Zajęcia biblioteczne, zachęcanie do czytania książek.
IV. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej.
•  Spotkanie z higienistką.
•  Organizowanie wycieczek i spacerów.
•  Częste przebywanie w ogrodzie i na boisku szkolnym.
•  Zorganizowanie olimpiady sportowej.
•  Codzienne ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe.
•  Zachęcanie do urozmaiconych posiłków.
•  „Kuchcikowo”- zorganizowanie zajęć otwartych z rodzicami dotyczących zdrowego odżywiania.
•  Przygotowywanie przez dzieci zdrowych potraw np. sałatek owocowych, owsianych ciasteczek itp.