PEDAGOG/ PSYCHOLOG
Pedagog
06.09.2014.

 

PSYCHOLOG I PEDAGOG W SZKOLE 

Pracę psychologa i pedagoga w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Według przepisów korzystanie z pomocy psychologa w szkole jest
DOBROWOLNE i NIEODPŁATNE !!!

Pomoc psychologiczna udzielana jest z inicjatywy:

 • ucznia;
 • rodziców;
 • dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
 • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 • poradni;
 • asystenta edukacji romskiej;
 • pomocy nauczyciela;
 • asystenta nauczyciela;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Formy pomocy psychologicznej:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

5) porad i konsultacji;

6) warsztatów.

W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

Rozporządzenie MEN określa również zadania psychologa i pedagoga  w szkole tj.:

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

             

Godziny pracy psychologa- mgr Elżbieta Micor

 

Poniedziałek

7.15-8.00 zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

8.00-9.00psycholog (przedszkole)

9.00-12.30 psycholog (  szkoła)

12.40-13.25 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Wtorek

7.15-8.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8.00-9.00 psycholog (szkoła)

13.30- 14.15 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

Środa

7.15-8.00zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8.00-12.30 psycholog (szkoła)

 

Czwartek

7.15-8.00 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8.05-8.50 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

14.15- 15.00zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

 

Piątek

8.00- 9.00 psycholog (przedszkole)

9.00- 11.00 psycholog (szkoła)

 

 

Godziny pracy pedagoga- mgr Ewa Lasatowicz

 

Poniedziałek

      9.00- 14.00

Wtorek

      10.00-14.00

Środa

    10.00-14.00

Czwartek

09.00-14.00

Piątek

    9.00-13.00